Công bố mỹ phẩm

TƯ VẤN LUẬT

Thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm trong nước

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 quy định về quản lý mỹ phẩm. Theo đó, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Xem thêm


Đối tác

Hệ thống tư vấn dịch vụ công A2Z đã có ở 63 tỉnh thành